Вниманию клиентов из России!
В связи с отменой оплаты российскими картами на сайтах заграницей, вы можете оплатить заказ онлайн по системе Золотая Корона.
Подробности в Вотсапе по номеру: +972506861575.

מדיניות פרטיות זו של נתונים אישיים( בהמשך- מדיניות הפרטיות) ) חלה על כל המידע שפורסם באתר הינטרנת בהמשך-אתר)) https://floranese.co.il

שבו משתמשים ומנהל האתר יכולים להשיג על המשתמש במהלך השימוש באתר, על שירותיו, תוכנות ומוצריו.

שימוש בשירותי האתר אומר הסכמה ללא תנאי של המשתמש עם מדיניות זו ותנאי עיבוד המידע האישי שלו / שלה שצוין בו;

 

אם אתה לא מסכים לתנאים האלה, אתה חייב להימנע משימוש בשירותים.

 

כללי

1.1. במסגרת מדיניות זו, המידע האישי של המשתמש מובן כ:

 

1.1.1. כל מידע אישי שהמשתמש מספק על עצמו / עצמה בתהליך של שימוש בשירותים, כולל מידע אישי של המשתמש. מידע חובה על מתן שירותים מסומן בדרך מיוחדת. מידע אחר מסופק על ידי המשתמש לפי שיקול דעתו.

 

1.1.2. נתונים שמועברים אוטומטית לשירותי האתר במהלך השימוש שלהם בעזרת התוכנה המותקנת על התקן של המשתמש, כולל כתובת ip, נתוני עוגיות, מידע על הדפדפן של המשתמש (או תוכנית אחרת שבה הגישה לשירותים מתבצעת), מאפיינים טכניים של הציוד והתוכנה ששימשו על ידי המשתמש, תאריך ושעה של הגישה לשירותים, כתובות של המידע המבוקש ומידע דומים.

 

1.2. מדיניות פרטיות זו חלה רק על האתר https://floranese.co.il אההה! האתר אינו שולט ואינו אחראי לאתרי צד שלישי אליהם המשתמש יכול ללחוץ על הקישורים הזמינים באתר https://floranese.co.il

 

מטרת עיבוד מידע אישי של משתמשים

2.1. האתר אוסף ומאחסן רק את המידע האישי הנחוץ להוראת שירותים או להוצאה לפועל של הסכמים וחוזים עם המשתמש, למעט במקרים שבהם החקיקה מספקת לאחסון חובה של מידע אישי לתקופה שצוינה על ידי החוק.

 

2.2. האתר מעבד את המידע האישי של המשתמש למטרות הבאות:

 

2.2.1. מבסס משוב עם המשתמש, כולל שליחת הודעות, בקשות הנוגעות לשימוש באתר, מתן שירותים, בקשות עיבוד ויישומים מהמשתמש.

 

2.2.2. אישור הדיוק והשלמות של הנתונים האישיים המסופקים על ידי המשתמש.

 

2.2.3. מתן המשתמש עם לקוח יעיל ותמיכה טכנית במקרה של בעיות הקשורות לשימוש באתר.

 

תנאי עיבוד מידע אישי של המשתמש והעברתו לצד שלישי

3.1. עם כל הכבוד למידע האישי של המשתמש, הסודיות שלו נשמרת, למעט במקרים של מתן מידע מרצון על המשתמש לגישה כללית למספר בלתי מוגבל של אנשים.כאשר משתמשים בשירותים מסוימים, המשתמש מסכים שחלק מסוים מהמידע האישי שלו הופך להיות זמין בפומבי.

 

3.2. למפעיל יש את הזכות להעביר את המידע האישי של המשתמש לצד שלישי במקרים הבאים.:

 

3.2.1. המשתמש הסכים למעשים כאלה.

 

3.2.2. ההעברה הכרחית לשימוש המשתמש בשירות מסוים או לביצוע הסכם מסוים או חוזה עם המשתמש.

 

3.2.3. ההעברה מסופקת ע “י חוק ישראלי או מתאים אחר בהתאם להליך שנקבע ע” י החוק.

 

3.3. עיבוד נתונים אישיים של המשתמש מתבצע ללא הגבלה של זמן בכל אמצעי חוקי, כולל במערכות מידע של נתונים אישיים באמצעות אוטומציה או ללא שימוש באמצעים כאלה. תהליך עיבוד נתונים אישיים של משתמשים מתבצע בהתאם לחוקי ישראל.

 

3.4. המפעיל נוקט באמצעים הארגוניים והטכניים הדרושים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מגישה לא מורשית או מקרית, הרס, שינוי, חסימה, העתקה, הפצה, כמו גם בפעולות לא חוקיות אחרות של צד שלישי.

 

ההתחייבויות של הצדדים

4.1. המשתמש מחויב:

 

4.1.1. ספק מידע על נתונים אישיים הנחוצים לשימוש באתר.

 

4.1.2. עדכון, תוסף את המידע המסופק על נתונים אישיים במקרה של שינויים במידע זה.

 

4.2. המפעיל מחויב:

 

4.2.1. השתמש במידע שהושג רק למטרות המפורטות במדיניות זו.

 

4.2.2. על מנת להבטיח את אחסון המידע הסודי בסוד, לא לחשוף ללא רשותו הכתובה הקודמת של המשתמש, ולא למכור, להחליף, לפרסם או לחשוף בדרכים אחרות, את המידע האישי שהועבר על ידי המשתמש, מלבד בהתאם למדיניות הפרטיות הזו.

 

4.2.3. לנקוט באמצעי זהירות כדי להגן על סודיות המידע האישי של המשתמש בהתאם להליך הנפוץ המשמש להגנה על מידע כזה בעסק הקיים.

 

4.2.4. כדי לחסום מידע אישי הקשור למשתמש הרלוונטי מרגע היישום או הבקשה של המשתמש או הנציג המשפטי שלו או הגוף המוסמך להגנה על זכויותיהם של נושאי נתונים אישיים לתקופה של אימות במקרה של זיהוי של מידע אישי או פעולות לא חוקיות לא מדויקות.

 

אחריות כלפי הצדדים.

5.1. מנהל האתר, שלא מילא את חובותיו, אחראי לאבידות שנגרמו על ידי המשתמש בהקשר של שימוש לרעה בנתונים אישיים, בהתאם לחקיקת ישראל.

 

5.2. במקרה של אובדן או חשיפה של מידע סודי, מנהל האתר אינו אחראי אם מידע סודי זה:

 

5.2.1. הפך ציבורי לפני שהוא אבד או נחשף.

 

5.2.2. היא התקבלה מצד שלישי עד שהתקבל על ידי מנהל האתר.

 

5.2.3. זה נחשף בהסכמת המשתמש.

 

פתרון סכסוכים

6.1. לפני שאתה הולך לבית המשפט עם תביעה על מחלוקות הנובעות ממערכת היחסים בין המשתמש של האתר לבין מנהל האתר, חובה להגיש תביעה (הצעה כתובה ליישוב מרצון של הסכסוך).

 

6.2. הנמען של התביעה בתוך 30 (30) ימים בלוח השנה מתאריך קבלת התביעה יודיע לטוען לכתיבת תוצאות השיקול של התביעה.

 

6.3. אם ההסכם לא יושג, המחלוקת תועבר לבית המשפט בהתאם לחקיקה הנוכחית של ישראל.

 

6.4. מדיניות פרטיות זו ומערכת היחסים בין המשתמש לבין מנהל האתר יישלטו על ידי חוקי ישראל המתאימים.

 

תנאי נוסף

7.1. למפעיל יש את הזכות לבצע שינויים במדיניות הפרטיות הזו ללא הסכמת המשתמש.

 

7.2. מדיניות הפרטיות החדשה תיכנס לתוקף עם הפרסום שלה באתר, אלא אם כן תסופק על ידי הגרסה החדשה של מדיניות הפרטיות.

 

7.3. כל הצעה או שאלות הנוגעות למדיניות פרטיות זו יש להעביר באמצעות דוא ” ל

admin@floranese.co.il